Về điểm b khoản 1 Điều 61 Luật Thi hành án dân sự

Câu hỏi
Tại điểm b khoản 1 Điều 61 quy định: “khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị dưới năm triệu đồng“ được hiểu là giá trị còn phải thi hành án tại thời điểm xét miễn thi hành án hay giá trị phải thi hành theo quyết định thi hành án lần đầu? 

Ví dụ: Quyết định thi hành án lần đầu số 250/QĐ-THA ngày 10/11/2000 phải thu 50.000 đồng án phí, phạt 5.000.000 đồng. Số đã nộp 100.000 đồng, còn phải nộp 4.950.000 đồng. Vậy trường hợp này nếu không có tài sản, thu nhập có được miễn thi hành án theo điểm b khoản 1 điểu 61 Luật Thi hành án dân sự năm 2008.
Trả lời
Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 61 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, thì điều kiện để xét miễn nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước khi người phải thi hành án không có tài sản để thi hành thì có thể được xét miễn nghĩa vụ thi hành án khi hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị dưới 5.000.000 đồng.

- Như vậy, quy định trên được hiểu là đối với khoản còn phải thi hành án tại thời điểm xét miễn thi hành án, chứ không phải là giá trị phải thi hành án theo quyết định thi hành án.

- Quyết định thi hành án chỉ là căn cứ để tổ chức thi hành và là căn cứ để tính thời hạn, điều kiện để xét miễn thi hành án.

Vậy, đối với trường hợp bạn hỏi như trên thì khoản phải thi hành án được miễn thi hành là số tiền còn phải thi hành án 4.950.000 đồng, chứ không phải số tiền 5.050.000 đồng theo quyết định thi hành án ban đầu.
Trân trọng./.