Thông tư liên tịch số 265/2013/TTLT-BQP-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Quốc phòng-Bộ Công an quy định việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự trong quân đội

Thông tư liên tịch số 265/2013/TTLT-BQP-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Quốc phòng-Bộ Công an quy định việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi  hành án dân sự trong quân đội


Thông tư này quy định việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự trong Quân đội (sau đây gọi là phối hợp bảo vệ cưỡng chế) giữa cơ quan thi hành án thuộc Bộ Tổng Tham mưu, các quân khu, Quân chủng Hải quân (sau đây gọi là cơ quan thi hành án cấp quân khu), cơ quan Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cơ quan Công an cấp tỉnh), cơ quan Công an cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cơ quan Công an cấp huyện) nơi tổ chức cưỡng chế và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự có huy động lực lượng Công an tham gia bảo vệ cưỡng chế.