Quyết định số 1902/QĐ-BTP ngày 22/7/2013 của Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư phápQuyết định số 1902/QĐ-BTP ngày 22/7/2013 của Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                                                     TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY