Thông tư số 130/2013/TT-BQP ngày 24/7/2013 của Bộ Quốc phòng quy định quản lý, sử dụng mẫu số, biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự trong quân đội THÔNG TƯ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định mẫu sổ, biểu mẫu nghiệp vụ; công tác quản lý, sử dụng mẫu sổ, biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự trong Quân đội.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành án dân sự trong Quân đội.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng
1. Mẫu sổ, biểu mẫu nghiệp vụ về thi hành án dân sự được ban hành, quản lý và sử dụng thống nhất trong công tác thi hành án dân sự trong Quân đội.
                                                           TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY