Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp – Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thủ tục miễn thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách Nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng.


Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp – Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thủ tục miễn thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách Nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng.