Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự


Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự

1. Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Đối với các việc thi hành án đã được thi hành xong theo quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 trước thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành, mà đương sự còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 để giải quyết