Thông tư số 130/2013/TT-BQP ngày 24/7/2013 của Bộ Quốc phòng quy định quản lý, sử dụng mẫu số, biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự trong quân đội THÔNG TƯ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định mẫu sổ, biểu mẫu nghiệp vụ; công tác quản lý, sử dụng mẫu sổ, biểu mẫu nghiệp vụ thi hành á...

Bàn về việc kiến nghị giám đốc thẩm hay tái thẩm theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 23 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (27/02/2014)

Theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 23 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, trong trường hợp phát hiện có căn cứ để xem xét lại theo thủ t...

Thi hành án cấp dưỡng việc nuôi con

Câu hỏi Tôi xin hỏi cơ quan thi hành án dân sự đang tiếp nhận vụ án thu tiền nuôi con chung giúp tôi trong 18 năm, đã thực hiện được 2 nă...

Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sư

Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 thán...

Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự

Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự

Làm gì khi đương sự không chịu bồi thường theo bản án của Tòa án

Câu hỏi Thưa luật sư, gia đình tôi có sự việc như sau mong luật sư tư vấn giúp ạ. Em tôi bị đánh thương tích 19% được tòa án huyện nơi hi...

Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý Thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự bao gồm: 1. Hệ thống tổ chức cơ quan q...

Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 07 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 07 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án...

Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự

Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự 1. Luậ...