Nghị quyết số 24/2008/NQ-QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự


Nghị quyết số 24/2008/NQ-QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự

Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.