Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BTP-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài chính hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách Nhà nước để thi hành án.

Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BTP-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài chính hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách Nhà nước ...

Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/09/2010 của Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thi hành án dân sự

  Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/09/2010 của Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụn...

Nghị quyết số 24/2008/NQ-QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự

Nghị quyết số 24/2008/NQ-QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự Luật thi hành á...